The first row: Mark SEASHOLES, Xiaolei Liu, Hong Yan, Jun Liu, Henry Cao, Philip H. Dybvig, Tan Wang, Chun Chang, Songnan Chen, Fangyu Fei, Haitao Li
The second row: Ping Li, Chenying Zhang, Xuenan Li, Mingzhu Tai, Chenyu Shan, Bin Zhao, Qianqian Du, Charles Chang, Dongyan Ye, Jun Yang, Hongyan Fang, Weidong Tian, Pasquale DELLA CORTE, Feng Zhao, Tingjun Liu
The Third row: Zhishu Yang, Paul Burik, Yancheng Chang, Bing Liang, Jianjun Miao, Nengjiu Ju, Ming Guo, Xi Zhao, Xia Chun, Wenning Zhang, Chenghu Ma, Jiang Wang, Fan Yu