The first row: Harold Zhang, Grace Xing Hu, Ding Ding, Li Minwen, Henry Cao, Michael Brennan, Tan Wang, Ai He, Jennifer Carpenter, Jun Qian, Lei Zhu, Chenyu Shan
The second row: Xuewen Liu, Neng Wang, Feng Zhang, Xuenan Li, Wen Huang , Xiaomeng Lu, Pengfei Wang, Fangyu Fei, Bing Han, Liyan Yang, Cheng-Der Fuh, Ming Yang, Honghui Zhu, Shengxing Zhang, Zhongzhi Song
The Third row: Xiaoyang Li, Mark Loewenstein, Jianfeng Hu , Xi Zhao, Bo Li, Bing Liang, Tong Yao, Zhaogang Song, Tao Wang, Kewei Hou, Jiang Wang, Fan Yu, Bohui Zhang, Zilong Zhang, George Panayotov